top of page

ספריה מקצועית

פורום לביטחון ואבטחה בישראל

כל האמור בפרסומים במדור זה מבטא את דעת הכותבים בלבד

האמור בהם אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי מוסמך ופרטני ואין לראות בהם משום הנחייה או המלצה כלשהי מטעם הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

הגדרת הערך

אבטחה אזרחית

book1.jpg

מסגרת עקרונית לגיבוש

"איום ייחוס" ארגוני

(בלתי מונחה)

book2.jpg

ניתוח סגירת תיק פלילי נגד מאבטח נמל אשדוד 30.1.2020

book_noun_001_01679.jpg

התחקיר המבצעי

והחקירה הפלילית

book3.jpg

הפיגוע במעיין דני

סקירה ראשונית להדרכה

images (1).jpg

ניתוח הפיגועים בסרילנקה בתאריך 21/4/2019

book2.jpg

עקרונות כלליים

מניעת אובדן

book-04.jpg

 הפיגועים בסרילנקה סקירה לצרכי לימוד והדרכה  

why-you-should-read-and-re-read-these-hi

תפיסת האבטחה

עיון ודיון במושגי יסוד

BOOK.jpg

יחסי גומלין בין מנב"ט אירועים ליועץ בטיחות 9.12.20

בקרת כניסה - ניתוח אירוע: כניסת אלוף פד"מ לבסיס חצרים 29.12.20

images (1).jpg
שער כניסה מרכז רפואי הילל יפה באדיבות  a
bottom of page