top of page

הנהלה

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

שייקה הורוביץ

יו"ר הפורום

תת-ניצב בדימוס מ"י

יועץ אבטחה

יוסף מבס

מבקר הפורום

מבקר, מגה קמעונאות 

(קו-אופ)

יצחק קירשנבוים

יו"ר וועדת קבלה

מנל ביטחון רוטרי

ניסים בינימיני

וועדת ביקורת

קב"ט, אגד
 

ישראל סינגר

סגן יו"ר הפורום
יו"ר וועדת אירועים

ניצב משנה בדימוס מ"י
מד"ר מכללת היחידה לביטחון לאומי

שמוליק ברק

מנהל תפעול הפורום

סגן ניצב בדימוס מ"י

יועץ אבטחה S.B.S

רפי אלבז

חבר הנהלה וועדת תוכן וקשרי חוץ

מנהל ביטחון, אשדוד בונדד

שמעון עזרן

יו"ר וועדת תוכן וקשרי חוץ

סגן ניצב בדימוס מ"י
יועץ אבטחה רישוי וניהול אירועים

עמי פלג

גזבר הפורום

יועץ אבטחה עצמאי

נתי נדן

חבר הנהלה, וועדת תוכן

רב פקד בדימוס במ"י (ק' אג"מ חטיבת האבטחה). עצמאי

bottom of page