top of page

תקנון

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

א. הגדרות

 1. בתקנות אלה יהיה למונחים הבאים שבצידם, אלא אם בנוסח הכתוב משתמע אחרת - ''ממונה בטחון'' הנושא תפקיד ממונה על הבטחון במוסד.

 2. ''עובד בטחון'' המועסק במחלקת הבטחון במוסד.

ב. מטרות העמותה

 1. לאגוד את כל קציני הבטחון בגופים עסקיים, ציבוריים וממלכתיים בישראל לשם יצירת מרכז מקצועי וחברתי שיפעל לקידומם והעלאת רמתם של העוסקים בתחום הבטחון בישראל.

 2. מיסוד מקצוע קציני הבטחון כדי שתינתן הסכמה ממשלתית לעוסקים במקצוע זה.

 3. שילובם בעמותה של ממוני בטחון מכל מגזרי המשק- בתעשיה, במסחר, בשרותים, במוסדות ממשלתיים ציבורים ופרטיים.

 4. קביעת קריטריונים בשתוף פעולה עם הרשיות, לפיהם יוכשרו, ייבחנו ויסמכו אלה המתעתדים לעסוק בענף הבטחון התעשייתי.

 5. יצירת קשריים מקצועיים וחברתיים בין חברי העמותה.

 6. הקמת ספריה מקצועית והוצאה לאור של ספרות מקצועית.

 7. העמותה תעודד גיבוש סקטורים בקרב חברי הפורום.

 8. לשקוד על יחודו של העוסק במקצוע, על רמתו הגבוהה מבחינה מקצועית ומבחינה מוסרית.

 9. לעשות קידום יחסי הציבור של המקצוע ושל העוסקים בו.

 10. לפתח לטפח פעולות תרבות, הסברה ורעות בין החברים.

 11. לרכז כספים והשקעות נושאות פרי לצורך שימוש בפירות ובכספים למטרות למען נוסדה העמותה.

 12. לרכוש, לשכור, למכור ולהשכיר נכסים כנדרש לצרכיה של העמותה.

 13. להלוות ולהשקיע את כספי העמותה העומדים לרשותה ואינם דורשים לשימוש מיידי לקידום מטרותיה, בבטחונות ובערבויות ובתנאים שתמצאם לנכונים בכל מקרה ומקרה.

 14. לעשות כל מיני פעולות אחרות שיש להן או שעשוי להיות להן קשר למטרות הנ''ל או לאיזה מהן או היכולות לעזור בהשגת המטרות הנ''ל או לאיזה מהן.

 15. לעמוד בקשרים עם ועדת הרישוי ולייצג את חברי העמותה בפניה בכל הנוגע לעניינים המשותפים לכל החברים.

 16. כל מטרה שתראה לאסיפה הכללית כהולמת ומתאימה לקידום האינטרסים של קציני הבטחון בישראל.

 17. מוצהר בזה במפורש כי העמותה תתנהל ותתקים שלא לשם השגת רווחים שמטרותיה הן כולו לתועלת החברים וכי העמותה לא תהא רשאית להשתמש בנכסי העמותה, הכנסותיה וכספים כלשהם שיתקבלו על ידה אלא למטרות האמורות לעיל.

 18. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים בין חבריה אסורה.

ג. חברים בעמותה

 1. ממונה בטחון ארצי או ראשי או שווה ערך וכן ממונה בטחון מחוזי או שווה ערך אשר צברו 3 שנות ניהול של מחלקה/אגף הבטחון ואשר מעוניינים להצטרף כחברים בעמותה.

 2. הקריטריונים לקבלת חברים לעמותה יהיו זהים לאלו שנוסחו בהצעת חוק ממוני הבטחון ו(הנספח לתקנון).

 3. ישראלים הנמצאים בחו''ל בתפקיד מנכ''ל יתקבלו לעמותה ויחוייבו בתנאים וזכיות בחבר רגיל.

 4. כל מועמד אשר יתקבל על ידי ועדת קבלה שאינה חייבת בהנמקות להחלטתה. מועמד שאינו עונה לקריטריונים הנ''ל ועדת הקבלה ממליצה לקבלו, תדון הנהלת הפורום בבקשה והחלטה אל לקבל המועמד כחבר תהא רק ברוב של 2 חברים לפחות. חברי הנהלת הפורום, כמו גם ועדת הקבלה אינם חייבים בנימוק כלשהו להחלטותיהם.

 5. מי שהפסיק להיות ממונה על בטחון יכול להשאר חבר בעמותה גמלאי יחשב מי שהועסק לפחות 3 שנים קודם פרישתו בתפקיד מנב''ט / קב''ט מחוזי. הגמלאים ישולבו בהשתלמיות המקצועיות רק על יועברו בסיסי מקום פנוי. קבלת גמלאים חריגים שלא עונים לכל לועדת חריגים, יחוייבו ב 70% מגובה מס חבר. לגמלאים ישורינו שני מקומות בהנהלת הפורום.

ד. סמכויות העמותה

 1. להשגת המטרות המפורטות לעיל תהיינה עמותה הסמכויות הבאות:

 2. להתקשר בחוזים ובהתחייביות עם גורמים שונים, פרטיים או ציבוריים.

 3. להעסיק עובדים ולפטרם.

 4. לקבל כסף, נכסים בין בתרומה ובין על ידי תשלום מסי חבר ובין בכל דרך אחרת ולהוציאם כראות עיני העמותה לקידום מטרותיה.

 5. לרכוש, להחזיק, לשכור ולנהל נכסי דלא ניידי ונכסים אחרים מכל סוג שהוא.

 6. לפתוח ולנהל חשבונות בנקים.

 7. לקבל להעביר זכויות מכל סוג שהוא.

 8. לתבוע ולהתגונן בכל תביעה שהיא בבתי המשפט למיניהם.

 9. להקים ולסייע בהקמת גופים משפטיים, אגודות וכדומה.

 10. לקבל חברים לעמותה או לדחות בקשות להתקבל כחברים.

 11. לגבות מסים מחברי העמותה כפי שייקבע מפעם לפעם.

 12. בדר''כ לעשות כל מה שיראה לעמותה כמתאים לקידום מטרותיה.

ה. פעילות העמותה

 1. הידוק הקשרים לקידום הענין המשותף לכל המנב''טים בישראל.

 2. מיסוד מקצוע קצין הבטחון.

 3. העלאת הרמה המקצועית ולשיפור תדמיתם הציבורית של ממוני הבטחון.

 4. שיפור השרותים הניתנים לציבור ע''י ממוני הבטחון.

 5. ייצוג החברים בפני מוסדות ממשלה וועדות הרישוי אשר יקומו.

 6. תעשה כל מי שיראה לעמותה כמתאים לקידום מטרותיה.

 7. פעולות העמותה לא תשאנה אופי פוליטי, סקטורלי או זיקה מפלגתית כלשהי.

ו. זכויות וחובות החברים

 1. לפעול במוסדות העמותה ובוועדותיה בהתאם לתקנון העמותה.

 2. לייזום פעולות שונות לקידום מטרות העמותה.

 3. לשלם מיסים כפי שיקבעו ע''י מוסדות העמותה מפעם לפעם.

 4. לקיים החלטות העמותה ומוסדתיה.

 5. לשמור על כללי האתיקה המקצועית כפי שיוגדרו בחוק ובתקנות ובתקנון העמותה.

 6. כל מוסד ארצי שהינו תאגיד וחבר בעמותה יהיה רשאי לשלוח נציג אחד לאסיפה הכללית ולהצביע בבחירות ולהיות מועמד לתפקידים שונים בתנאי שהנציג הוא ממונה בטחון.

 7. מוסד ארצי כנ''ל יהיה רשאי לשלוח נציג אחד למוסדות העמותה כפי שיקבעו ובתנאי שהוא ממונה בטחון מוסמך.

 8. כל חבר עמותה מקבל על עצמו למלא תקנון העמותה ולפעול על פיו.

ז. אלה ועדות העמותה

 1. אסיפה כללית

 2. הנהלה.

 3. ועדת בקורת

 4. ועדת קבלה

 5. ועדת מיחשוב

 6. ועדה מקצועית

 7. ועדת ארועים וארגון

 8. ועדה לקשרי חוץ

 9. ועדת כספים

 

בראש כל ועדה יהיה אחד מחברי ההנהלה, כל ועדה תגבש יעדים ותגיש להנהלה בתחילת שנת העבודה.

ח. פרוט תחומי עיסוק הועדות בנספח ב' ''ועדות העמותה''

1. אסיפה כללית

 

א) המוסד העליון של העמותה היא האסיפה הכללית של חברי העמותה.

ב) האסיפה הכללית תתכנס מידי פעם לפי החלטת הועד הפועל לא פחות מאשר פעמים בשנה.

ג) למוסד ארצי שהינו תאגיד וחבר עמותה יהיה נציג אחד באסיפה הכללית בעל זכות הצבעה.

ד) הידיעה על קיום האסיפה הכללית, סדר יומה, מיקומה ומועדה תנתן ע''י מודעה או משלוח מכתבים או בכל אופן אחר כפי שתמצא ההנהלה לנכון.

ה) האסיפה הכללית תדון:

    1) בכל ענין שההנהלה תחליט להעבירו לדיון לפני האסיפה הכללית.

    2) בדין וחשבון תקופתי של הועד הפועל.

    3) בהתווית דרכי הפעולה לשם קידום מטרות העמותה.

    4) במאזן ובתקציב

    5) בבחירת ההנהלה בכפוף לסעיף 6 ב 2.

    6) בשינויים בתקנון זה אם ידרשו.

 

ו) בנוכחות של 30% מחברי העמותה תחשב מנין חוקי לקיום האסיפה הכללית.

ז) בהעדר מנין חוקי תדחה האסיפה לחצי שעה ולאחר מכן תחשב חוקית לכל מנין צירים

שהוא.

ח) האסיפה הכללית תנוהל ע''י יו''ר ההנהלה ובהעדרו ע''י סגן יו''ר ההנהלה.

ט) באסיפה הכללית יהיה לכל ציר קול אחד. היו קולות שקולים או בכל ענין המוטל בספק

יהיה ליו''ר ההנהלה קול כפול.

י) החלטות ההנהלה הכללית ירשמו בפרוטוקל מיוחד שיחתם ש''י יו''ר האסיפה.

יא) נשיא כבוד של העמותה יבחר על ידי האסיפה הכללית מקרב המייסדים או הגמלאים.

 

2.  הועד הפועל

    א)הנהלת הפורום תמנה תשעה חברים ויהיה כולל:

       1) יושב ראש .

       2) סגן יו''ר.

       3) מזכיר/מנכ"ל

       4) גזבר.

 

   ב) בעלי התפקידים יבחרו על ידי ההנהלה.

   ג) חברי ההנהלה יבחרו באסיפה כללית ותקופת כהונתה תהיה שנתיים ימים מיום בחירתה.

   ד) עלה צורך בהחלפת ההנהלה  במהלך תקופת כהונתה תהיה אסיפה מיוחדת שתקרא במיוחד לצורך כך. החלפת ההנהלה תתקבל רק פה אחד.

   ה) בישיבות ההנהלה יהיה לכל חבר קול אחד, היו קולות שקולים או בענין המוטל בספק יכריע יו''ר בכל ענין השנוי במחלוקת.

    ו) ההנהלה תהיה רשאית, אם תמצא לנכון, לצרף אליו חבר אחד נוסף מבין חברי העמותה.

    ז) ההנהלה הינה הגוף המבצע של העמותה ובידיו כל הסמכויות לרבות אלה שלא יוחדו בתקנות אלה לאסיפה הכללית.

   ח) ההנהלה תפעל בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לשם השגה מטרת העמותה ידון, תחליט ותנהל את עניניה השוטפים של העמותה תוציא לפעול את החלטות האסיפה הכללית, תעסיק ותפטר עובדים, תמסור דוחות כספיים ודוחות אחרים לאסיפה הכללית, הכל לפי התקנות האלה והוראות האסיפה הכללית.

   ט) ההנהלה תקיים ועדות לנושאים שונים מקרב חבריה ותמנה להן יו''ר, תפעילן ותפקח על פעילותן.

    י) ההנהלה רשאית להעניק כל סמכות לאחד או יותר מחבריה וכן לועדה מבין הועדות שתקים.

   יא) נתפנה מקומו של חבר ההנהלה יתמנה כחבר הנהלה, החבר שהיה עם רוב הקולות בבחירות האחרונות לפי הרשימה.

   יב) זכות החתימה בשם העמותה תהיה ליו''ר, ס.יו''ר, לגזבר ולעוד אחד מבין הועד שיבחר.

   יג) חתמו שניים מבין ההנהלה הפועל בצרוף חותמת העמותה תחייב החתימה את העמותה ובלבד שאחד החותמים הוא יו''ר ההנהלה או ס.יו''ר או הגזבר.

   יד) ההנהלה תתכנס אחת לחודש לפחות והחלטותיה יתקבלו ברוב רגיל. חבר הנהלה שלא יטול חלק ב-3 ישיבות רצופות, יוצא מההנהלה ויוחלף ע''י הבא אחריו ברשימת הנבחרים למעט מקרים חריגים, שיואשרו ע''י הנהלה מצומצמת (יו''ר, סגן, גזבר ומזכיר) חברי ןעדת הביקורת ישתתפו בכל הישיבות ללא זכות הצבעה (מלבד חבר הנהלה מועדה זו).

 

3. אסיפה כללית שלא מן המנין

 

   א) ההנהלה רשאית בכל זמן שימצא לנכון לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין.

   ב) העמותה תהיה חיבת לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין לפי דרישת 10% מבין חברי העמותה בכתב או ע''פ דרישה בכתב של ועדת ביקורת.

 

4. תקונים בתקנון

כל תקון בתקנון זה יחייב רוב של שני שלישים מהנוכחים באסיפה הכללית שנקראה לשם כך. אולם לצורך שינוי סעיף 6 ב 5-12 חייבת החלטה לשינוי פה אחד.

 

5. פרוק

 

   א) החלטה על פרוק העמותה יכולה להתקבל באסיפה כללית של חברי העמותה אשר כונסה באופן מיוחד למטרה זו רק ע''י הוועד הפועל וברוב של שני שלישים מכל הצירים, הנוכחים באסיפה הכללית המיוחדת שנקראה כדין, לאחר שניתנה הודעה על כינוסה לכל חברי העמותה, 21 ימים מראש, תוך ציון שיודע באסיפה להחליט על פרוק, כשהקו המנחה יהיה להעבירם לעמותה דומה במטרותיה לעמותה המתפרקת.

   ב) במקרה של פירוק, יועבר רכוש העמותה לידי מוסד צבורי אחר.

 

6. הוצאת חברים מן העמותה.

 

   א) ברוב של שני שלישים של חברי ההנהלה שנקראה לשם כך ניתן יהיה להרחיק חבר שעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

       1)פעל בניגוד לאינטרסים של העמותה.

       2)עבר עבירה לאינטרסים של העמותה.

       3)עשה מעשה שיש בו משום פגיעה בכבוד המקצוע.

       4)נתקבל לחברות על סמך טענות שווא.

       5)עשה מעשה שיש בו משום פגיעה באחד החברים או בעמותה.

       6)לא מלא חובותיו לעמותה.

       7)הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון.

 

   ב) הורשע בדין על ידי ועדת המשמעת הממליצה על הוצאתו מהעמותה. בפני ההנהלה

   ג) ההצבעה על הרחקת חבר תהא חשאית.

   ד) אולם לא יוצא חבר מהעמותה אלה לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

 

7. הוראות ניהול

 

   א) ההנהלה תנהל פנקסים וספרי חשבונות וכל חבר יהא רשאי לבדוק את הפנקסים והמסמכים של ההנהלה בעצמו או ע''י בא          כוחו.

   ב) ההנהלה תמנה רואה חשבון.

    ג) ההנהלה תימנה יועץ משפטי.

 

8. הוראות מחוז

 

   א) ההנהלה תשמש בתפקידה במשך שנתיים ימים עד לבחירות בהתאם לתקנון זה.

   ב) ההנהלה תפעל לכינוסה של האסיפה הכללית לא יאוחר משנה מכניסתה לתפקיד.

    ג) בין יתר תפקידיה תיפעל ההנהלה לגייס חברים נוספים לעמותה.

bottom of page