top of page

אודות

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

מבוא

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל נוסד בשנת 1988 והינו עמותה רשומה כחוק.
בפורום חברים כיום כ-400 מנהלי ביטחון ואבטחה של מוסדות ממלכתיים, עירוניים, כלכליים וציבוריים, מכל מגזרי המשק ובהם : מוסדות פיננסיים, מפעלי תעשייה, בתי חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, תחבורה ציבורית, תקשורת, רשויות מקומיות, רשתות שיווק, רשתות מזון, חברות אשראי, מפעלי הייטק ועוד.

לפורום, כעמותה, "אישור ניהול תקין" על פי חוק המתחדש מידי שנה

מטרות הפורום לביטחון ואבטחה בישראל

הפורום לביטחון ואבטחה בישראל הציב כיעד מיום הקמתו לפעול להשגת מטרות מרכזיות בתחום הביטחון הציבורי כגון: הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים במסגרת החוק, השגת תיאום בין מערכות העוסקות בביטחון התעשייתי, המוסדי והאזרחי תוך תיאום עם גורמי הביטחון הממלכתיים, הגדרת קריטריונים להסמכת העוסקים בענף הביטחון בשיתוף פעולה עם הרשויות ויצירת מרכז מקצועי וחברתי למנהלי הביטחון והאבטחה בישראל.

את פעילות הפורום מובילים בהתנדבות חברי הנהלה נבחרים השוקדים על יצירת ערך מוסף בעל משמעות מקצועית לכל החברים בו ולכל המוסדות הקשורים ועושים זאת בהתנדבות מלאה. הנהלת הפורום דוגלת ביצירת שת''פ עם ארגון הקב''טים והממונים על שירותי החירום ברשויות המקומיות, כמו גם עם ארגונים אחרים בתחום הביטחון מתוך אמונה מלאה ששיתוף פעולה יחזק ויאדיר את כוחם של כל הגופים גם יחד.

 

  • הנהלת הפורום פועלת לקידום מעמדו של מנהל הביטחון ע"י ארגון השתלמויות מקצועיות, פיתוח תכניות לימוד אקדמיות בשיתוף עם מוסדות להשכלה גבוהה, ארגון כנסים ותערוכות לחבריה ועודהנהלת הפורום פועלת באופן שוטף לארגון כנסים, ימי עיון, השתלמויות מקצועיות, סיורים במתקנים מאובטחים, באזורי עימות, במפעלים ותרגילים מבצעיים.

  • חברי הפורום מקבלים עדכונים מקצועיים שוטפים באמצעות מגזינים, דיוורים ישירים ואתר אינטרנט של הפורום.

  • חברי הפורום נפגשים בתערוכות בארץ ובחו''ל עם נציגי ארגונים מקבילים.

bottom of page